Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Udostępnianie informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupksu określają w szczególności następujące przepisy:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)

oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r, poz. 1182 ze zm.).

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

Sam wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w załączniku.

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

 


Data publikacji: 29.06.2018 (12:36)Data aktualizacji: 29.06.2018 (12:36)
Osoba publikująca: Anna SobczykOsoba modyfikująca: Anna Sobczyk
Autor: Anna Sobczykliczba wejść: 1026
29 cze 2018 (12:36)Anna Sobczyk»Udostępnianie informacji
29 cze 2018 (12:36)Anna Sobczyk»Udostępnianie informacji