Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Data ogłoszenia: 29-06-2018

Na podstawie art.3a ust.2 z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz.1222).Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  - główny księgowy Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością przedłużenia.

 Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 1. spełnia wymagania niezbędne:
  • posiada obywatelstwo polskie;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
  • nie wykonuje zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych zajęciami, które wykonywać będzie ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;
  • spełnia jeden z poniższych warunków:
   a/ ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości
   b/ ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 2. spełnia wymagania dodatkowe:
  • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
  • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
  • znajomość przepisów podatkowych;
  • znajomość przepisów placowych;
  • znajomość przepisów ZUS;
  • znajomość przepisów wynikających z prawa pracy oraz Karty Nauczyciela;
  • umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów finansowo - księgowych i płacowych;
  • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
  • umiejętność rozliczania płac pracowników samorządowych i pedagogicznych, w tym składek ZUS, podatków, zasiłków;
  • doświadczenie w prowadzeniu księgowości projektowej (rozliczanie projektów krajowych
  • i międzynarodowych finansowanych ze środków zewnętrznych).
  • umiejętność sprawnego podejmowania decyzji;
  • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz realizacji działań zespołowych;
 3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in.:
  • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansowo-księgowym, w tym prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystania środków finansowych,
  • prowadzenie nadzoru wszystkich spraw związanych z rachubą płac, (listy płac, deklaracje podatkowe, deklaracje |ZUS);
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym ,dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej z użyciem programów komputerowych dopuszczonych do stosowania, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • organizacja, koordynowanie pracy finansowo – księgowej placówki;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i pozostałych aktów normatywnych;
  • przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowej oraz tajemnicy służbowej;
  • wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora, a które należą do kompetencji głównego księgowego;
 4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy;
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
  • oświadczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego;
  • oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu,
   przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • oświadczenie, że kandydat wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr 101.poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego;
 5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od ogłoszenia konkursu tj. do dnia 18 listopada 2016 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a,
  76 – 200 Słupsk
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze główny księgowy – listopad 2016.
  Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Po upływie terminu do złożenia dokumentów komisja konkursowa powołana przez dyrektora zaprosi kandydatów spełniających wymagania formalne na rozmowę kwalifikacyjną.
  O dacie i miejscu spotkania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (059) 842 34 62


Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.


Data publikacji: 29.06.2018 (11:39)Data aktualizacji: 05.10.2018 (13:30)
Osoba publikująca: Anna SobczykOsoba modyfikująca: Anna Sobczyk
Autor: Anna Sobczykliczba wejść: 736